Nawigacja

Książki – Bydgoszcz

Twarze bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwach pomorskim/bydgoskim, toruńskim i włocławskim. Informator personalny

Twarze bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwach pomorskim/bydgoskim, toruńskim i włocławskim. Informator personalny, opracował zespół: Kamila Churska, Tadeusz Grab, Alicja Paczoska-Hauke, Waldemar Ptak, Tomasz Rabant, Marek Szymaniak, pod red. Marka Szymaniaka, Bydgoszcz-Gdańsk 2010, 542 s. (Publikacje gdańskiego oddziału IPN: tom 6)

Nakład wyczerpany. Książka dostępna w postaci elektronicznej w załączniku.

W książce zaprezentowano sylwetki pięciuset dwudziestu siedmiu funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji, pełniących funkcje kierownicze w wojewódzkich i powiatowych strukturach UB/SB, działających na terytorium województwa pomorskiego/bydgoskiego w latach 1945–1990 oraz na obszarze województw toruńskiego i włocławskiego w okresie od 1975 do 1990 r.

Pracę podzielono na trzy części poprzedzone wprowadzeniem; w pierwszej opisano strukturę organizacyjną aparatu bezpieczeństwa, na część drugą składają się zestawienia tabelaryczne obsady stanowisk kierowniczych w aparacie represji z terenu tytułowych województw, natomiast w części trzeciej przedstawiono noty biograficzne obejmujące przebiegi służby i awanse poszczególnych funkcjonariuszy UB/SB. Całość opatrzono wykazem stosowanych skrótów, bibliografią i indeksem osób.

Prezentowane w niniejszej pracy pełne dane o przebiegach służby i awansach przedstawicieli komunistycznej policji politycznej dotyczą przede wszystkim funkcjonariuszy zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Uwzględnione zostały wszystkie jednostki organizacyjne UB/SB działające na terytorium województw pomorskiego/bydgoskiego (1945–1990) oraz toruńskiego i włocławskiego (1975–1990).

Przy opracowaniu Informatora personalnego posłużono się przede wszystkim dokumentacją z akt osobowych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji, przechowywanych w zdecydowanej większości w Archiwum Delegatury IPN w Bydgoszczy. Kwerendą objęto jednak również zasób archiwalny Oddziałowych Biur Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w: Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu oraz w Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie.

Wśród prezentowanych w książce funkcjonariuszy znajdują się m.in. oficerowie SB szkoleni jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia na specjalnych kursach KGB w ZSRR.

do góry